Jaki urząd skarbowy będzie właściwy dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

Gdzie można złożyć zeznanie pit-36L ?
Zeznanie roczne pit-36L można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej ( między innymi w formie dokumentu elektronicznego przez Internet, w tym bez konieczności potwierdzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ).

Czy PIT-36L można rozliczyć wspólnie z małżonkiem ?
Nie, Formularz pit-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Kto powinien złożyć PIT-36L ?
Obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT-36L mają podatnicy, którzy byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub w jednym z pięciu lat poprzedzających rok, za który składane jest zeznanie, korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tak zwany kredyt podatkowy).

Do kiedy podatnik zobowiązany jest złożyć PIT 36L ?
PIT-36L należy złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym czyli w tym przypadku do 30 kwietnia roku 2014.Jaki urząd skarbowy będzie właściwym dla podatników, którzy mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

W jakim czasie nie można złożyć korygującej deklaracji PIT-36L ?
Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Czy pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego ?
Tak, pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego.

Czy są a jeśli tak, to jakie załączniki do PIT-36L ?
W PIT-36L możliwymi do wypełnienia są następujące załączniki:
- PIT/B
- PIT/ZG
- PIT-Z

Dla kogo przeznaczony jest formularz pit 36L ?
Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art.30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”. 

Za jaką datę uznaje się datę złożenia pit-36L ?
Za datę złożenia pit-36L nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Kto wypełnia załącznik PIT/Z w zeznaniu PIT-36L ?
PIT/Z stanowi informację o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7 ustawy, osiągniętego lub poniesionej w roku podatkowym.

Przy zastosowaniu jakiej stawki podatkowej podatnik oblicza swój podatek na picie 36l ?
W zeznaniu podatkowym PIT-36L oblicza się podatek przy zastosowaniu stawki 19%.

Co to jest PIT-36L ?
PIT-36L jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Osoby składające deklarację Pit 36l nie mogą korzystać z większości ulg, nie mogą korzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem, nie mogą rozliczać podatku jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ustępstwem, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania ulg, jest możliwość uwzględnienia straty z lat ubiegłych oraz możność uwzględnienia uiszczonych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak przelicza się kwoty wyrażone w walutach obcych w celu wpisania ich w zeznanie pit-36L ?
Kwoty wyrażone w walutach obcych, to jest: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Który z podatników wypełnia załącznik PIT/zg w PIT 36L ?
PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą i dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 30c ust. 4, 5 ustawy. W załączniku tym podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36L.

Czy każdy może dokonać korekty formularza PIT-36L ?
Tak, w tym celu należy złożyć korektę deklaracji wraz z dołączonym pismem uzasadniającym przyczynę korekty.

W jakiej formie można otrzymać zwrot nadpłaty z PIT-36L ?
Stosownie do postanowień art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:
- na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowiązanego do posiadania rachunku bankowego
- w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że żąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Kto załącza załącznik pit/B w PICIE 36L ?
Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku tym podatnicy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami.

Licencja na korzystanie z programu PITY 2013/2014 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.